هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- هفتمین دوره
برگزاری مسابقات هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات (به زودی...)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/8/5 | 

برگزاری مسابقات هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات (به زودی...)

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.97.51.fa
برگشت به اصل مطلب