هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399- سازمان اصلی
سازمان اصلی کنگره

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/21 | 

مسئولین اصلی هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایرانرئیس کنگره
دکتر مهدی دائمی

دبیر کنگره
دکتر محمد امین فیضی چکاب

دبیر اجرایی
 دکتر احسان سلکی

نشانی مطلب در وبگاه هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیّات ایران (ملی) - ا‌ص‌ا 1399:
http://asi2021.aesi.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب